Regulamin

Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest przez: Websitter LTD Suite 12 Charter House, Courtlands Road, Eastbourne, East Sussex, England BN 22 8UY.

Ogólne warunki

Przeczytaj uważnie niniejsze Warunki świadczenia usług ("Warunki", "Warunki korzystania z usługi") przed skorzystaniem z witryny Plani.io obsługiwanej przez nas.
Twój dostęp do Usługi i korzystanie z niej jest uwarunkowane Twoją akceptacją i przestrzeganiem niniejszych Warunków. Niniejsze Warunki obowiązują wszystkich odwiedzających użytkowników i inne osoby, które uzyskują dostęp do Usługi lub z niej korzystają, a uzyskując dostęp lub korzystając z Usługi, zgadzasz się na ich przestrzeganie. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią Warunków, możesz nie uzyskać dostępu do Usługi.

Zakończenie

Możemy wypowiedzieć lub zawiesić dostęp do naszej Usługi natychmiast, bez wcześniejszego powiadomienia lub odpowiedzialności, z dowolnego powodu, w tym bez ograniczeń, jeśli zostaną naruszone Warunki korzystania z usługi. Wszystkie postanowienia Warunków, które ze względu na swój charakter, pozostają w mocy po rozwiązaniu, w tym między innymi z zastrzeżeniem warunków własności, zrzeczenia się gwarancji, odszkodowania i ograniczenia odpowiedzialności.

Subskrypcje i zwroty

W przypadku kont Plani.io wysyłamy fakturę za pośrednictwem naszego pulpitu nawigacyjnego co miesiąc, na podstawie uzgodnionych Warunków korzystania z usługi i wybranej subskrypcji. Musisz podać ważną kartę kredytową, aby zapłacić za Usługi. Upoważniasz Plani.io do obciążania karty za powtarzającą się subskrypcję. Czyniąc to, dajesz nam pozwolenie na włączenie firm przetwarzających płatności internetowe (PayPal) w celu przetworzenia przesłanej płatności. Subskrypcje można anulować w dowolnym momencie, ale nie można ich zwrócić. Obowiązek uiszczenia opłat istnieje do momentu anulowania subskrypcji. Plani.io nie wydaje zwrotów na podstawie wyników, ze względu na liczne, niemożliwe do kontrolowania parametry, które są związane z procesem automatyzacji.

Plani.io nie odpowiada za anulowanie subskrypcji w żadnym wypadku. aby anulowanie subskrypcji było w pełni skuteczne, rekomendujemy dokonanie anulowania bezpośrednio we własnym panelu transakcyjnym (PayPal). Opłacone subskrypcje nie podlegają zwrotom.

Bezpieczeństwo

Plani.io ani jego dostawcy lub licencjobiorcy w żadnym wypadku nie ponoszą odpowiedzialności w stosunku do jakiegokolwiek przedmiotu niniejszej umowy w wyniku zaniedbania, którego za pośrednictwem Plani.io dopuscił się użytkownik, odpowiedzialności na zasadzie ryzyka lub innej prawnej lub słusznej teorii dla: (i) wszelkich szczególnych, przypadkowych lub wynikowych odszkodowań; (ii) koszt zamówień lub zastępczych produktów lub usług; (iii) w przypadku przerwania użytkowania lub utraty lub uszkodzenia danych lub dostępu; lub (iv) w przypadku jakichkolwiek kwot przekraczających opłaty uiszczone przez Użytkownika na rzecz Plani.io na mocy niniejszej umowy w okresie dwunastu (12) miesięcy przed wystąpieniem przyczyny. Plani.io nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub opóźnienia wynikające z przyczyn pozostających poza ich kontrolą. Powyższe nie ma zastosowania w zakresie zabronionym przez obowiązujące prawo. TL; DR - Plani.io nie jest oficjalnie partnerem ani stowarzyszonym z Instagramem podmiotem. Dlatego, podobnie jak w przypadku charakteru produktu, możesz być w konflikcie z obszarami ich ZS. Podjęliśmy jednak wszystkie niezbędne kroki, aby zapewnić bezpieczeństwo Twojego konta.

Prywatność

Wyrażasz zgodę na to, że wszystkie Twoje dane, informacje, tekst, oprogramowanie, pliki multimedialne lub inne materiały, opublikowane publicznie lub przekazane prywatnie przez Ciebie na platformie, są Twoją wyłączną odpowiedzialnością. Powinieneś dostarczać tylko treści, które możesz swobodnie udostępniać innym. Zachowujesz swoje prawa do wszelkich treści, które przesyłasz, publikujesz lub wyświetlasz na Platformie lub za jej pośrednictwem, pod warunkiem, że zgadzasz się, że przesyłając, publikując lub wyświetlając treści na platformie lub za jej pośrednictwem, udzielasz nam globalnej, niewyłącznej, wieczystej, nieodwołalnej, licencji bezpłatnej (z prawem do udzielania sublicencji) na używanie, kopiowanie, reprodukowanie, przetwarzanie, adaptowanie, modyfikowanie, publikowanie, przesyłanie, wyświetlanie i dystrybucję takich treści na dowolnych nośnikach lub metodach dystrybucji (obecnie znane lub opracowane później). Zgadzasz się, że ta licencja obejmuje prawo Plani.io do dostarczania, promowania i ulepszania platformy oraz udostępniania treści innym firmom, organizacjom lub osobom prywatnym.

Profile i konta

Tam, gdzie było to możliwe, Plani.io podjęło najlepsze możliwe kroki, aby platforma i usługi były jak najbardziej zbliżone do Warunków korzystania z usługi i Instagrama, jednak użycie tego typu narzędzia jest z natury niezdolne do ich pełnego przestrzegania. Aby korzystać z niektórych funkcji Platformy, może być wymagane zezwolenie na logowanie się na konto / Instagram, uzyskiwanie dostępu, używanie i przechowywanie danych oraz publikowanie z konta / Instagram w Twoim imieniu. Jeśli jest to wymagane, niniejszym zgadzasz się na przyznanie nam pełnego dostępu do konta / Instagram i zgadzasz się, że nie zmienisz nazwy użytkownika ani hasła bez uprzedniego powiadomienia nas o planowanej zmianie. Ponadto użytkownik zgadza się, że Plani.io nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z dostępu Plani.io do korzystania z konta na Instagramie, w tym w szczególności do zawieszenia lub dezaktywacji konta / Instagram. Korzystając z Plani.io oraz naszych produktów i usług, zdajesz sobie sprawę i akceptujesz, że możesz nie w pełni przestrzegać warunków na Instagramie. Zgadzasz się również, że Plani.io nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą wyniknąć z używania naszego produktu (chociaż jest to mało prawdopodobne ze względu na jego charakter).

Linki do innych stron internetowych

Nasza Usługa może zawierać linki do stron internetowych lub usług stron trzecich, które nie są własnością Plani.io ani nie są przez nie kontrolowane. Plani.io nie ma żadnej kontroli nad treścią, polityką prywatności lub praktykami stron internetowych lub usług stron trzecich ani nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności. Użytkownik dodatkowo przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Plani.io (nie ponosi odpowiedzialności bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na takich treściach, towarach lub usługach; na lub za pośrednictwem takich stron internetowych lub usług.

Ograniczenie odpowiedzialności

Plani.io został stworzony dla wygody promowania Twojego produktu, marki lub usługi poprzez Instagram. Nie zachęcamy do rozsyłania spamu ani naruszania praw lub zasad użytkownika Instagrama ustalanych przez Instagram. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, Plani.io nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie, przypadkowe, specjalne, wynikowe lub represyjne szkody, jak również za utratę zysków lub dochodów, bezpośrednio lub pośrednio lub za utratę danych, wykorzystanie dobrej woli lub innych niematerialnych strat wynikających z (a) Twojego dostępu do produktów lub korzystania z produktów lub niemożności uzyskania dostępu do produktów lub korzystania z nich; (b) jakiekolwiek zachowanie lub treść jakiejkolwiek strony trzeciej na produktach, w tym między innymi jakiekolwiek zniesławiające, obraźliwe lub niezgodne z prawem zachowanie innych użytkowników lub stron trzecich; lub (c) nieautoryzowany dostęp, używanie lub zmiana Twoich transmisji lub treści. Biorąc pod uwagę charakter usługi, zwroty nie będą wydawane na podstawie wyników, ani nie gwarantujemy żadnych wyników. W żadnym wypadku Plani.io nie będzie sumować odpowiedzialności za wszystkie roszczenia dotyczące produktów przekraczających sto dolarów amerykańskich (100,00 USD).

Obowiązki

Niniejszym zgadzasz się, że jesteś odpowiedzialny za wszelkie przestoje związane ze zmianami hasła lub brakiem zgodności z dostarczonymi instrukcjami. Plani.io nie może działać bez prawidłowego połączenia z Instagramem, które może zostać unieważnione w dowolnym momencie. Aby ponownie aktywować, przejdź do strony ustawień swojego konta i zaktualizuj hasło. W trakcie takiego wydarzenia okres nieaktywny nie będzie rozpatrywany, zwracany ani dodawany do subskrypcji. Jeśli Twój profil był aktywny i nie pojawiły się żadne problemy techniczne, które uniemożliwiłyby prawidłowe korzystanie z platformy, roszczenia o zwrot pieniędzy nie zostaną uwzględnione. Czas dobrowolnej bezczynności - jeśli zdecydujesz się zatrzymać platformę na określony czas, nie będzie to rekompensowane. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia konta i zabronienia korzystania z usług Plani.io w dowolnym momencie. W przypadku tego zdarzenia Twoje zakupy nie zostaną zwrócone.

Idemnification

Zgadzasz się bronić, zabezpieczyć i zatrzymać Plani.io oraz jego następców prawnych i cesjonariuszy, a także wszelkie powiązane firmy, dyrektorów, współpracowników, agentów i pracowników, nieszkodliwych z powodu wszelkich roszczeń, działań, postępowań i pozwów oraz wszystkich związanych z tym zobowiązań, straty, szkody, wyroki, rozliczenia, kary, grzywny, koszty i wydatki (w tym, bez ograniczeń, uzasadnione honoraria i koszty obsługi prawnej) wynikające lub związane z: (i) użytkowaniem lub niewłaściwym wykorzystaniem platformy i związanych z nią usług, ( ii) naruszenia przez użytkownika jakiegokolwiek prawa, przepisów, regulacji lub praw innych osób w związku z korzystaniem z platformy; (iii) Twoje naruszenie lub domniemane naruszenie niniejszych Warunków, w tym, bez ograniczeń, naruszenie lub domniemane naruszenie jakiejkolwiek reprezentacji lub gwarancji przez Ciebie w Warunkach, lub (iv) naruszenie, naruszenie lub przywłaszczenie praw autorskich, tajemnicy handlowej lub jakichkolwiek innych inne prawa własności intelektualnej lub naruszenie jakiejkolwiek własności lub prawa do prywatności wynikającego z jakichkolwiek informacji lub treści, które przesyłasz, pobierasz i publikujesz na platformie lub za jej pośrednictwem.

Prawo właściwe i jurysdykcja

Ta strona internetowa, wszelkie informacje na niej zawarte oraz niniejsze warunki użytkowania będą podlegały i będą interpretowane zgodnie z prawem UE. Sądy UE mają wyłączną jurysdykcję do rozpatrywania wszelkich sporów dotyczących spraw związanych z niniejszą stroną internetową.

Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany lub zamiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Jeśli zmiana jest istotna, postaramy się powiadomić z co najmniej 15-dniowym wyprzedzeniem przed wejściem w życie nowych warunków. Co stanowi istotną zmianę, zostanie określone według naszego wyłącznego uznania.

Zgłoszenia

Wszelkie problemy techniczne, pytania lub inne zgłoszenia, można przesyłam mailowo na adres help@plani.io. Zastrzegamy, że czas odpowiedzi supportu wynosi od 12 do 48 godzin roboczych.